Domů > Zprávy > Obsah

Tekutá kapalina

Sep 20, 2017

Kapalina je jednou ze tří hlavních fyzikálních forem. Nemá definovaný tvar a je často ovlivňován kontejnerem. Jeho objem je však konstantní pod tlakem a teplotou invariantní. Kromě toho je tlak vyvíjený kapalinou na straně nádoby odlišný od tlaku jiných stavů. Tento tlak je poslán ve všech směrech, nikoliv klesající a rostoucí s hloubkou (čím hlouběji voda, tím větší je tlak vody);

Vztah s teplotou tlaku

Objem kapaliny je konstantní pod tlakem a teplotou invariantní. Navíc kapalina vyvíjí tlak na boky kontejneru i na jiné fyzikální stavy. Tento tlak je odeslán ve všech směrech, nikoliv klesající a rostoucí s hloubkou (čím hlouběji voda, tím větší je tlak vody).

Zvýšení teploty nebo snížený tlak může obecně odpařit kapalinu a stát se plynem, jako je ohřev vody na vodní páru. Tlak nebo chlazení může obecně ztuhnout kapalinou a stát se pevnou látkou, například redukcí vody na ledu. Samotný tlak však nezkouší všechny plyny, jako je kyslík, vodík a hélium.

Kapalina a tlak vzduchu

Když je tlak P, když je tlak P:

P = rho GH

Rho je hustota kapaliny.

G = gravitace

H = středový bod na povrch kapaliny

Kapalina je tekutá a je v jakémkoliv tvaru v tomto tvaru. Když se van der Waals z kapalných molekul rozbije, objekt se změní na plynný stav; Když je teplo mezi molekulami kapaliny sníženo, mohou se vytvářet chemické vazby mezi molekulami a chemické vazby se stanou pevnými, když budou dominovat molekuly.

1. Tekutý stav hmoty. Forma materiálu, která může mírně proudit, deformovat a komprimovat.

2. Při tekutině je hlavní silou mezi molekulami síla van der Waalsů.

Van der Waalsovy síly jsou způsobeny dipoly intermolekulární polarity. Takže na rozdíl od vazeb, které mají pevný úhel, má síla van der Waalsů pouze obecný směr. To je důvod, proč tekutiny proudí a pevné látky nemohou.

Tekuté a pevné, kapalné a izotropní charakteristiky (fyzikální vlastnosti v různých směrech), a to proto, že objekty od pevných látek po kapaliny v důsledku vzrůstu teploty způsobují atomový nebo molekulární pohyb a již nemohou udržovat původní fixní polohu, takže tok je generován. Ale v tomto okamžiku je přitažlivost mezi molekulami nebo atomy větší, takže se nerozptýlí, takže kapalina stále má určitý objem.

Ve skutečnosti mnoho malých oblastí kapalného interiéru stále má strukturu podobného krystalu - "krystalografickou oblast". Likvidita je "třídní zóna", která může být přesunuta od sebe navzájem. Provádíme metaforu, na asfaltové "dopravě", každé auto má pevnou pozici, je muž, který je v "zóně", a relativní pohyb mezi vozem a automobilem, to vytváří tok celého týmu.

Kapalina se liší od plynu, má určitý objem. Kapalina se liší od pevného stavu. Je kapalná a proto nemá žádný pevný tvar. Kromě kapalných krystalů jsou kapalné i amorfní pevné látky izotropní, což jsou hlavní makroskopické vlastnosti kapaliny.